Algemene voorwaarden Activiteitenboerderij De Wartenster

Artikel 1: Algemeen
1a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Activiteitenboerderij De Wartenster, ook “de opdrachtnemer”of “organisator”, “producent” en de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die aan Activiteitenboerderij De Wartenster opdracht geeft of heeft gegeven, hierna “de opdrachtgever”.
1b. De Wartenster gaat er vanuit dat de opdrachtgever met instemming van en ten behoeve van de groep de overeenkomst aangaat.
2. Als overeenkomst worden aangemerkt alle tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gemaakte afspraken met betrekking tot door opdrachtnemer voor opdrachtgever te organiseren activiteiten en-of te leveren producten.
3a. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met De Wartenster, voor de uitvoering waarvan door De Wartenster derden dienen te worden betrokken.
3b. Indien de opdrachtgever een maatschap, vennootschap of rechtspersoon is, zijn de algemene voorwaarden van de opdrachtgever niet op de overeenkomst van toepassing.
 
Artikel 2: Offertes en aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen van De Wartenster zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product of dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is of een prijswijziging heeft ondergaan.
2. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht De Wartenster niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 
Artikel 3: Betaling
1. Betaling dient te geschieden per bank, pin of met contanten in Euro’s
2. Bij betaling per bank of giro dient 14 dagen na ontvangst van de aanbetalingfactuur 50% van het overeengekomen bedrag te zijn voldaan op rekening van De Wartenster, het restant dient binnen twee weken na ontvangst van de eindfactuur te zijn voldaan. Hiervoor verstrekt De Wartenster een factuur. Indien niet voor aanvang van de activiteiten 50% van het overeengekomen bedrag per bank of giro is voldaan, dient contant te worden betaald. Een aanbetalingsfactuur wordt verstuurd bij een boeking boven de €250,-.
3. Contante betaling dient plaats te vinden op de dag van en direct na afloop van de door De Wartenster georganiseerde activiteiten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4. Indien binnen 14 dagen na afloop van de activiteiten geen betaling heeft plaatsgevonden, is er sprake van verzuim en is De Wartenster gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen.
5. Kosten die De Wartenster dient te maken ter incasso van de openstaande bedragen komen voor rekening van de opdrachtgever. Buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van de vordering. Een betaling strekt eerst in mindering op de incassokosten, vervolgens op de verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom.
 
Artikel 4: Aantal deelnemers, garantieaantal en wijzigingen
1. Activiteitenboerderij De Wartenster organiseert activiteiten voor groepen vanaf 10 personen, tenzij bij de activiteit anders staat aangegeven.
2. Bij boekingen minder dan 10 personen dient de prijs voor 10 personen worden betaald, mits anders overeengekomen.
3. De opdrachtgever dient bij het verstrekken van de opdracht aan te geven voor hoeveel personen de activiteiten dienen te worden georganiseerd, met inachtneming van lid 1.
3. De Wartenster hanteert bij een groepsgrootte tot 50 personen een garantieaantal van 75% van het aantal personen dat bij het verstrekken van de opdracht is opgegeven. Bij een groepsgrootte boven de 50 personen hanteert de Wartenster een garantieaantal van 90% van het aantal personen dat bij het verstrekken van de opdracht is opgegeven. Dit garantieaantal wordt minimaal in rekening gebracht.
4. Wijzigingen in het aantal personen:
a. Wijzigingen waarbij het aantal personen lager is dan het opgegeven aantal, maar hoger dan het garantieaantal, kunnen tot 7 dagen van te voren zonder financiële consequenties doorgegeven worden. Het gewijzigde aantal personen wordt dan in rekening gebracht.
b. Indien tot 7 dagen van te voren een aantal wordt doorgegeven dat lager ligt dan het garantieaantal, wordt het garantieaantal in rekening gebracht.
c. Indien later dan 7 dagen voor de opdrachtdatum het aantal personen in mindering wordt gebracht, zal voor dit aantal personen 100% van kosten per persoon in rekening worden gebracht.
d. Gaat het om een wijziging van het aantal personen boven het opgegeven aantal, dan wordt het aantal personen boven het opgegeven aantal ook in rekening gebracht.
 
Artikel 5: Annuleren
1. Annuleren kan zonder kosten tot 60 dagen voorafgaand aan de dag van de activiteiten.
2. Bij annulering tot 30 dagen voorafgaand aan de dag van de activiteiten is 25% van het factuurbedrag verschuldigd.
3. Bij annulering tot 14 dagen voorafgaand aan de dag van de activiteiten is 50% van het factuurbedrag verschuldigd.
4. Bij annulering binnen 14 dagen is het totale factuurbedrag verschuldigd op basis van het garantieaantal.
 
Artikel 6: Aansprakelijkheid
1. Deelnemers aan de activiteiten zijn verplicht persoonlijke omstandigheden, welke de deelname aan de activiteit kunnen bemoeilijken, te melden aan de Activiteitenboerderij De Wartenster.
2. Het ontbreken van eventuele zwemdiploma’s en gebruik van zwemvesten is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.
3. Deelname van alle activiteiten is in alle gevallen, in alle situaties op eigen risico.
4. De instructies van de medewerkers van De Wartenster dienen altijd worden gevolgd. De Wartenster kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ontstane schade na het niet opvolgen van instructies van een van de medewerkers van Activiteitenboerderij De Wartenster.
5. Activiteitenboerderij De Wartenster en haar medewerkers kunnen nimmer aansprakelijk worden gesteld voor vermissing, verduistering of schade aan goederen, indirect of direct, van de opdrachtgever/deelnemers.
6. Ook bij slecht weer gaan de activiteiten door. Tenzij de veiligheid van de deelnemers in gevaar komt. Activiteitenboerderij De Wartenster zal in dat geval haar best doen met een passend alternatief programma te komen. Er kunnen geen rechten aan ontleent worden.
7. De organisator en/of de vertegenwoordiger van de organisator is
gerechtigd om het verlenen van diensten achterwege te laten dan wel op ieder moment te staken indien de gast zich niet gedraagt zoals overeengekomen of volgens goede orde en zedelijkheid.
8. Activiteitenboerderij De Wartenster behoudt zich het recht voor om personen of groepen te verbieden om met activiteiten te starten wanneer zij duidelijk onder invloed zijn van alcohol of drugs. Het factuurbedrag wordt hiervoor niet aangepast. Alcohol voor het sporten raden wij af maar is desondanks niet verboden. Alleen met toestemming van de opdrachtgever schenken wij alcohol, maar met mate.
9. Alcoholhoudende dranken worden alleen verstrekt aan gasten van 18 jaar en ouder. Mochten wij de leeftijd niet in kunnen schatten, wordt legitimatie gevraagd. In dat geval verstrekken wij alleen alcohol als wij zelf aan de hand van legitimatie de meerderjarigheid vast kunnen stellen.
10. De deelnemer of opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die wordt aangebracht door de deelnemer/opdrachtgever op/aan eigendom men van Activiteitenboerderij De Wartenster. De daarbij ontstane kosten zullen worden verhaald op de deelnemer/opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. In geval van onduidelijkheid over de dader, maar duidelijkheid over de vernieling op zich, is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade.
 
Artikel 7 Huisgemaakte streekproducten.
1. Gekochte goederen en producten worden op basis van beschikbaarheid uitgeleverd. Wanneer een product onverhoopt niet leverbaar is wordt zo mogelijk een vervangend vergelijkbaar product aangeboden.
2. Reclamaties t.a.v. leveringen moeten binnen 24 uur schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan De Wartenster. Daarna vervalt ieder recht voor de koper.
3. Gekochte goederen moeten bewaard en vervoerd worden conform de aanduiding op het etiket. De Wartenster kan niet instaan voor gebreken die ontstaan zijn door niet opvolgen van deze bewaaradviezen.
4. Bij klachten over product moet ten aller tijde het betreffende product, onder juist omstandigheden bewaard, overgedragen worden aan De Wartenster opdat deze de aard van de klacht kunnen vaststellen. Zonder dit product is geen reclamatie mogelijk.
 
Artikel 8 Klachten t.a.v. activiteiten en horeca
10.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig duidelijk omschreven worden ingediend bij De Wartenster binnen één maand nadat het arrangement ten uitvoer is gebracht. Niet tijdig indienen van de klacht heeft tot gevolg hebben dat de contractant zijn rechten terzake verliest.
 

Datum: 1-10-2017