Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Activiteitenboerderij De Wartenster

Artikel 1: Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Activiteitenboerderij De Wartenster, ook “de opdrachtnemer”of “organisator”, “producent” en de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die aan Activiteitenboerderij De Wartenster opdracht geeft of heeft gegeven, hierna “de opdrachtgever”.

2. Als overeenkomst worden aangemerkt alle tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gemaakte afspraken met betrekking tot door opdrachtnemer voor opdrachtgever te organiseren activiteiten en-of te leveren producten.

3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met De Wartenster, voor de uitvoering waarvan door De Wartenster derden dienen te worden betrokken.

Artikel 2: Offertes en aanbiedingen

1. Alle offertes en aanbiedingen van Activiteitenboerderij De Wartenster zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product of dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is of een prijswijziging heeft ondergaan.

2. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is De Wartenster daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij De Wartenster anders aangeeft.

4. Een samengestelde prijsopgave verplicht De Wartenster niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3: Betaling

1. Betaling dient te geschieden per bank of met contanten in Euro’s

2. Particulieren dienen vooraf per bank te betalen of gelijk na de activiteit af te reken in contanten of per pin, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.

3. Contante betaling dient plaats te vinden op de dag van en direct na afloop van de door Activiteitenboerderij De Wartenster georganiseerde activiteiten, tenzij anders is overeengekomen.

4. Bij verstrekken van factuur dient de betaling te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum.

5. Bij verzuim van betaling door de opdrachtgever is na de eerste herinnering, de opdrachtnemer gemachtigd om administratiekosten, met een minimum van €25,- in rekening te brengen.

Artikel 4: Aantal personen

1. Activiteitenboerderij De Wartenster organiseert activiteiten voor groepen vanaf 10 personen, mits bij de activiteit anders staat aangegeven.

2. Bij boekingen minder dan 10 personen dient de prijs voor 10 personen worden betaald, mits anders overeengekomen.

3. De opdrachtgever dient bij het verstrekken van de opdracht aan te geven voor hoeveel personen de activiteiten dienen te worden georganiseerd, met inachtneming van lid 1.

4. Wijzigen aantal personen:

a. Het opgegeven aantal personen door de opdrachtgever kan tot 2 dagen voor de opdrachtdatum worden gewijzigd zonder financiële gevolgen.

b. Indien later dan 2 dagen voor de opdrachtdatum het aantal personen in mindering wordt gebracht, zal voor dit aantal personen 100% van kosten per persoon in rekening worden gebracht.

c. Gaat het om een wijziging van het aantal personen boven het opgegeven aantal, dan wordt het aantal personen boven het opgegeven aantal ook in rekening gebracht.

Artikel 5: Annuleren

1. Annuleren van de door de opdrachtgever geboekte activiteit of dienst kan kosteloos tot 14 dagen voor de opdrachtdatum.

2. Annuleren van de door de opdrachtgever geboekte activiteit tot 7 dagen voor de opdrachtdatum worden 50 % van de kosten van de activiteit of diensten in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen.

3. Annuleren van de door de opdrachtgever geboekte activiteit of dienst na minder dan 3 dagen tot aan de opdrachtdatum zal de opdrachtgever het totale bedrag van de kosten van de activiteit of dienst in rekening worden gebracht.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

1. Deelnemers aan de activiteiten zijn verplicht persoonlijke omstandigheden, welke de deelname aan de activiteit kunnen bemoeilijken, te melden aan de Activiteitenboerderij De Wartenster.

2. Het ontbreken van eventuele zwemdiploma’s en gebruik van zwemvesten is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

3. Deelname van alle activiteiten is in alle gevallen, in alle situaties op eigen risico.

4. De instructies van de medewerkers van Activiteitenboerderij De Wartenster dienen altijd worden gevolgd, de Activiteitenboerderij De Wartenster kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ontstane schade na het niet opvolgen van instructies van een van de medewerkers van Activiteitenboerderij De Wartenster.

5. Activiteitenboerderij De Wartenster en haar medewerkers kunnen nimmer aansprakelijk worden gesteld voor vermissing, verduistering of schade aan goederen, indirect of direct, van de opdrachtgever/deelnemers.

6. Ook bij slecht weer gaan de activiteiten door. Tenzij de veiligheid van de deelnemers in gevaar komt. Activiteitenboerderij De Wartenster zal in dat geval haar best doen met een passend alternatief programma te komen. Er kunnen geen rechten aan ontleent worden.

7. De organisator en/of de vertegenwoordiger van de organisator is
gerechtigd om het verlenen van diensten achterwege te laten dan wel op ieder moment
te staken indien de gast zich niet gedraagt als overeenkomt met de stand en de exploitatie van zijn accommodatie.

8. Activiteitenboerderij De Wartenster behoudt zich het recht voor om personen of groepen te verbieden om met activiteiten te starten wanneer zij duidelijk onder invloed zijn van alcohol of drugs. Het factuurbedrag wordt hiervoor niet aangepast. Alcohol voor het sporten raden wij af maar is desondanks niet verboden. Alleen met toestemming van de opdrachtgever schenken wij alcohol, maar met mate.

9. De deelnemer of opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die wordt aangebracht door de deelnemer/opdrachtgever op/aan eigendom men van Activiteitenboerderij De Wartenster.

De daarbij ontstane kosten zullen worden verhaald op de deelnemer/opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. In geval van onduidelijkheid over de dader, maar duidelijkheid over de vernieling op zich, is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade.

Artikel 7

1. Gekochte goederen en producten worden op basis van beschikbaarheid uitgeleverd. Wanneer een product onverhoopt niet leverbaar is wordt een vervangend vergelijkbaar product aangeboden.

2. Reclamaties t.a.v. leveringen moeten binnen 24 uur schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan De Wartenster. Daarna vervalt ieder recht voor de koper.

3. Gekochte goederen moeten bewaard en vervoerd worden conform de aanduiding op het etiket. De Wartenster kan niet instaan voor gebreken die ontstaan zijn door niet opvolgen van deze bewaaradviezen.

4. Bij klachten over product moet ten aller tijde het betreffende product, onder juist omstandigheden bewaard, overgedragen worden aan De Wartenster opdat deze de aard van de klacht kunnen vaststellen. Zonder dit product is geen reclamatie mogelijk.

Alcoholhoudende dranken worden alleen verstrekt aan gasten van 18 jaar en ouder. Mochten wij de leeftijd niet in kunnen schatten, wordt legitimatie gevraagd. In dat geval verstrekken wij alleen alcohol als wij zelf aan de hand van legitimatie de meerderjarigheid vast kunnen stellen.